top of page
Custom & Personalized Annual Wall Calendars: Services
TGP Calendar Presentation_july.jpg

Պատվերով և անհատականացված ամենամյա պատի օրացույցներ

Now Is The Time!

Ավելի հավանական է, որ չմոռանաք մեկ այլ ծննդյան օր, տարեդարձ կամ կարևոր ամսաթվեր ՝ ըստ պատվերի օրացույցի: Դարձրեք այն անհատական, դարձեք ձեր սեփականը `պարզապես տրամադրեք ձեր լուսանկարները, ամսաթվերը և ձևակերպումները` յուրաքանչյուր ամսվա համար հարմարեցնելու համար:

 

Մեր անհատականացված և անհատականացված պատի օրացույցները 11 "x 17" են, ձեռքով պատրաստված և լարով կապված: 

how does it work?

NOTE: There is a $35 deposit to begin your custom order. Additional payment and steps are required to finalize your order. It is vital that you respond to correspondences within allotted time frames to ensure your project is completed by your in-hand date. Failure to do so could result in additional rush order and processing fees which must be paid prior to the completion and release of your order.

 

Our personalized calendars are 100% custom designed. We offer several different personalized wall calendar sizes:

  • 6.5" x 8.5"

  • 8.5" x 11"

  • 11.5" x 14.5".

 

Other personalized calendar sizes include:

  • Desk Calendars 8.27" x 3.74"

  • Poster Calendars 11.25" x 17.30"

  • Magnetic Calendars 5.44" x 4.21".

Office Waiting Room.png

To begin your personalized calendar project, a deposit of $35.00 is required at the time of purchase. After your order enters production, an additional charge is added via the method of an invoice for the final costs of any design work over 1.5 hours of work. The additional charge is $10 going into each next working hour.

 

Once you have submitted deposit payment, please send a detailed email to kakkaw850@gmail.com listing:

 

  1. the year of your calendar and its starting and ending month;

  2. each of your events and their dates for each month;

  3. include the photos for your front and back calendar covers, the annual calendar page, and the 12 monthly calendar cover pages; and

  4. your calendar layout and color/theme.

When this information has been reviewed by us, we will reach out to speak with you to get a better feel for your calendar design ideas and estimate how long your project will take for customizing.

 

The final project will not go to print until all design work and printing costs are paid in full.

 

Shipping and local pickup available.

Custom & Personalized Annual Wall Calendars: Featured Product
bottom of page